FAQ – najczęstsze pytania związane z projektem

Czy certyfikat „Szpital Bez Bólu” obejmuje tylko oddziały zabiegowe?

Certyfikat „Szpital bez bólu” przez lata funkcjonował w odniesieniu do leczenia bólu pooperacyjnego dla oddziałów zabiegowych, jednak od lipca 2017 roku decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu obejmuje także oddziały niezabiegowe w odniesieniu do leczenia bólu przewlekłego.

Czy możliwa jest certyfikacja  pojedynczego oddziału czy całego szpitala?

Istnieje możliwość certyfikacji oddziału w przypadku, gdy nie ma chęci certyfikacji wszystkich oddziałów obecnych w szpitalu.
Jeśli certyfikacja ma dotyczyć całego szpitala, wówczas oddziały zabiegowe zobowiązane są do przeszkolenia się i wprowadzenia standardów dotyczących uśmierzania bólu poooperacyjnego, a oddziały niezabiegowe do przeszkolenia się i wprowadzenia standardów dotyczących leczenia bólu przewlekłego.

Czy szkolenie powinien przejść cały personel medyczny pracujący w certyfikowanym oddziale?

Tak. Aby uzyskać certyfikat Szpital bez bólu konieczne jest przeszkolenie CAŁEGO personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. W przypadku sytuacji, gdy pojedyncze osoby nie mogły uczestniczyć w szkoleniu powinny być one przeszkolone w innym terminie.

Czy w sytuacji starania się o certyfikat całego szpitala cały personel medyczny pracujący w szpitalu powinien odbyć szkolenie?

Szkolenie z bólu ostrego powinien odbyć CAŁY  personel pracujący na oddziałach zabiegowych, natomiast cały  personel z oddziałów niezabiegowych powinien odbyć szkolenie z bólu przewlekłego.

Jak można zgłosić się do programu „Szpital bez bólu” ?

Aby zgłosić szpital/oddział do udziału w programie „Szpital bez bólu” należy wysłać kwestionariusz zgłoszeniowy. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • W sprawie szkolenia e-learningowego „Ostry ból pooperacyjny” lub „Ból przewlekły” skontaktować się z firmą obsługującą szkolenie pod adresem leczbol@nextmedica.pl
 • W sprawie szkolenia tradycyjnego nt. uśmierzania bólu pooperacyjnego dla oddziałów zabiegowych wypełnić kwestionariusz on-line na stronie szpitalbezbolu.pl lub wysłać formularz mailem na adres: szpital@szpitalbezbolu.pl

Czy szkolenie z leczenia bólu przewlekłego szpital może zorganizować samodzielnie?

Ze względu na złożoność tematu oraz obszerność materiału szkoleniowego organizatorzy zdecydowali, że jedyną formą szkolenia są wykłady przygotowane i na bieżąco aktualizowane przez wykładowców PTBB. Są one dostępne na platformie szkoleniowej LeczBól.pl „Ból Przewlekły”. Kontakt: leczbol@nextmedica.pl

Czy organizatorzy programu „szpital bez Bólu” rekomendują jakieś konkretne szkolenie z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego ?

Organizatorzy  rekomendują szkolenie e-learningowe LeczBól.pl „Ostry ból pooperacyjny” , które przygotowane jest i na bieżąco aktualizowane przez wykładowców PTBB. Kontakt:
leczbol@nextmedica.pl

Jeśli szpital decyduje się zorganizować szkolenie  we własnym zakresie, organizatorzy wymagają, aby prowadzone szkolenie posiadało certyfikat towarzystw naukowych, które przyznają certyfikat oraz obejmowało określony zakres tematyczny, a prowadzone było preferencyjnie przez osobę, która ukończyła studia podyplomowe „Medycyna bez Bólu”. Do szkolenia należy wykorzystać slajdy „Szkoła Leczenia Bólu ″. Potrzebę organizacji szkolenia z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego można zgłosić do Koordynatora Programu – Justyna Włodarczyk, mailowo na adres pytania@szpitalbezbolu.pl

Czy szkolenie powinno być powtarzane?

W oddziałach zabiegowych i niezabiegowych z certyfikatem „Szpital bez bólu” szkolenie powinno być organizowane przynajmniej raz w roku dla nowo zatrudnionych pracowników.
Oba szkolenia powtarzane są co 3 lata w procesie ubiegania się o odnowienie certyfikatu, zaktualizowane szkolenia powinny być przeprowadzone powtórnie dla wszystkich pracowników.

Jakie wymagania musi spełnić szpital/oddział aby uzyskać certyfikat „Szpital bez bólu” dla oddziałów zabiegowych?

Aby otrzymać certyfikat szpital/oddział  zabiegowy musi spełnić następujące wymagania, określone przez organizatorów projektu:

 • Uczestnictwo personelu medycznego (anestezjologów, lekarzy różnych specjalności zabiegowych oraz pielęgniarek) jeden raz w każdym roku w szkoleniach z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego (np. Szkoła Leczenia Bólu, szkolenie e-learningowe „Ostry ból pooperacyjny”).
 • Prowadzenie monitoringu natężenia bólu u wszystkich operowanych pacjentów, co najmniej 4 razy na dobę oraz prowadzenie stosownej dokumentacji.
 • Informowanie pacjentów o możliwości i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego przed zabiegiem.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu i zastosowanego postępowania zgodnie z rekomendacjami uśmierzania bólu.
 • Monitorowanie ewentualnych działań niepożądanych zastosowanego leczenia na załączonym formularzu działań niepożądanych.

Jakie wymagania musi spełnić szpital/oddział aby uzyskać certyfikat „Szpital bez bólu” dla oddziałów niezabiegowych?

Aby otrzymać certyfikat szpital/oddział  niezabiegowy musi spełnić następujące wymagania, określone przez organizatorów projektu:

 1. Uczestnictwo całego personelu medycznego (lekarzy różnych specjalności oraz pielęgniarek) raz na 3 lata w szkoleniu z zakresu leczenia bólu przewlekłego (szkolenie e-learningowe  LeczBól.pl „Ból przewlekly”).
 2. Uzyskanie przynajmniej 42 punktów wg Standardu.
 3. Pacjent i jego rodzina/opiekunowie otrzymują pisemną informację nt. oceny i możliwości leczenia bólu.
 4. Prowadzenie oceny nasilenia bólu u pacjenta na oddziale niezabiegowym co najmniej dwa razy dziennie oraz prowadzenie stosownej dokumentacji.
 5. Monitorowanie ewentualnych działań niepożądanych zastosowanego leczenia na załączonym formularzu działań niepożądanych.

Jaki powinien być zakres tematyczny szkolenia na temat uśmierzania bólu pooperacyjnego, które musi przejść personel medyczny szpitala/oddziału zabiegowego  ubiegającego się o certyfikat ?

Szkolenie, aby spełnić wymagania organizatorów, powinno obejmować następujące zagadnienia:

 • Definicja i patofizjologia bólu:
  • Znaczenie właściwego uśmierzania bólu pooperacyjnego.
 • Konsekwencje źle uśmierzanego bólu pooperacyjnego:
  • Przetrwały ból pooperacyjny,
  • Zalecenia dotyczące uśmierzania bólu pooperacyjnego z uwzględnieniem pacjentów z grup ryzyka,
  • Ocena natężenia bólu pooperacyjnego (skale bólu, dokumentowanie wyników pomiaru),
  • Rola anestezjologa, chirurga i pielęgniarki w leczeniu bólu pooperacyjnego.
 • Metody uśmierzania bólu pooperacyjnego – analgezja multimodalna:
  • Leczenie farmakologiczne,
  • Techniki podawania leków,
  • Schematy wyboru leków,
  • Techniki znieczulenia miejscowego,
  • Metody niefarmakologiczne,
  • Objawy niepożądane.
 • Informowanie pacjentów o możliwościach postępowania w bólu pooperacyjnym.
 • Ocena dotychczasowego postępowania w danym szpitalu.

W szkoleniu e-learningowym Lecz Ból.pl „Ostry ból pooperacyjny” dodatkowo oddzielny wykład poświęcono ocenie i leczeniu bólu ostrego u dzieci  oraz u osób z utrudnionym kontaktem .

Jaki  jest zakres tematyczny szkolenia na temat leczenia bólu przewlekłego, które musi przejść personel medyczny szpitala/oddziału niezabiegowego  ubiegającego się o certyfikat ?

Szkolenie  „Ból Przewlekły” na platformie e-learningowej LeczBól.pl  obejmuje oddzielne wykłady dla lekarzy i pielęgniarek na temat:

 • Patofizjologii i epidemiologii bólu przewlekłego
 • Metod oceny bólu przewlekłego
 • Ogólnych zasad farmakoterapii bólu
 • Leczenia bólu w schorzeniach narządu ruchu
 • Leczenia bólów głowy
 • Leczenia bólu neuropatycznego
 • Leczenia bólu w chorobie nowotworowej, w tym bólów przebijających
 • Aktualnych zasad przepisywania leków opioidowych
 • Zasad leczenia nienowotworowego bólu przewlekłego opioidami
 • Leczenia bólu przewlekłego u osób w wieku podeszłym

Lekarze i pielęgniarki otrzymują dostęp do szkolenia nie tylko na czas certyfikacji, ale także na 12 miesięcy od pierwszego zalogowania. Maja zatem dostęp do nowych pojawiających się wykładów, o czym zawiadomienie otrzymają mailem.

Mogą także zadać pytanie wykładowcy drogą mailową, czy skonsultować przypadek swojego pacjenta.

Czy za odbyte szkolenie lekarze otrzymują punkty edukacyjne?

Tak. Za szkolenie z bólu ostrego lekarze zabiegowi mogą otrzymać 6  punktów w szkoleniu e-learningowym LeczBól.pl lub 3 punkty w szkoleniu tradycyjnym.
Za szkolenie z bólu przewlekłego LeczBól.pl lekarze mogą otrzymać 10 punktów edukacyjnych.
Lekarze, którzy przejdą e-learningowy kurs LeczBól.pl „Ból ostry i przewlekły” mogą otrzymać 13 punktów edukacyjnych.

Czy za odbyte szkolenie pielęgniarki otrzymują  punkty edukacyjne?

Niestety Izby Pielęgniarskie nie wprowadziły systemu punktów edukacyjnych. Jeśli system taki się pojawi, szkolenie e-learningowe LeczBól zostanie do niego natychmiast zgłoszone. Na razie personel pielęgniarski otrzymuje imienny certyfikat zdania egzaminu na koniec kursu. 

Ile czasu od momentu, przyjęcia zgłoszenia do programu, ma szpital/oddział na spełnienie kryteriów wymaganych przez organizatorów?

Od momentu zgłoszenia się do programu certyfikacji (przyjęcie zgłoszenia będzie potwierdzone drogą mailową oraz umieszczeniem nazwy szpitala/oddziału na liście placówek ubiegających się o certyfikat umieszczonej na stronie www.szpitalbezbolu.pl) szpital/oddział ma trzy miesiące na spełnienie wymaganych przez organizatorów kryteriów.
Czy szpital oddział musi wystąpić z wnioskiem o nadanie certyfikatu „Szpital bez bólu”?
Po upływie trzech miesięcy przeznaczonych na implementacje procedur (lub wcześniej w zależności od gotowości) szpital/oddział powinien wystąpić do PTBB z pisemnym wnioskiem o nadanie certyfikatu „Szpital bez bólu”.

Czy certyfikat „Szpital bez bólu” przyznawany jest automatycznie po przeprowadzeniu szkolenia?

Wniosek jest jedynie zgłoszeniem gotowości szpitala, a przeprowadzone szkolenie personelu pierwszym ważnym etapem w procesie certyfikacji. Wdrożenie i stsowanie procedur dotyczących oceny i leczenia bólu zostanie zweryfikowane podczas kontroli przeprowadzonej przez organizatorów projektu „Szpital bez bólu”

Jak należy przygotować się do kontroli?

Organizatorzy poinformują o terminie kontroli osobę kontaktową w sprawie projektu w szpitalu/na oddziale. Przedstawiciel szpitala powinien stawić się w miejscu wskazanym przez organizatorów i przywieźć ze sobą wymaganą dokumentację m.in. – kserokopie kart dokumentacji postępowania przeciwbólowego ze wskazanego okresu.

Czy podczas spotkania Komisji Certyfikacyjnej należy przedstawić imienną listę członków personelu medycznego szpitala/oddziału, uczestniczących w szkoleniu?  

Tak, Komisja Certyfikacyjna wymaga przedstawienia pełnej listy uczestników szkolenia wraz z ich podpisami w przypadku szkolenia tradycyjnego lub wydruku raportującego imienne przeszkolenie personelu na platformie e-learningowej (wydruk przygotowywany jest generowany jest przez firmę Next Medica obsługującą szkolenie dla szpitala).

Czy do prowadzenia dokumentacji należy używać wyłącznie „Karty dokumentacji postępowania przeciwbólowego”?

Karta dokumentacji postępowania przeciwbólowego została opracowana specjalnie na potrzeby programu certyfikacji „Szpital bez bólu” przez jego organizatorów i powinna być stosowana w szpitalach/na oddziałach ubiegających się o certyfikat. W przypadku zastosowania innej karty należy przesłać ją do akceptacji PTBB.
–W przypadku bólu ostrego karta taka zawsze powinna zawierać dane wykonywanego zabiegu w przypadku bólu pooperacyjnego, chorób towarzyszących, przeprowadzonego zabiegu i zastosowanego znieczulenia oraz zastosowanego postępowania przeciwbólowego (ze wskazaniem leku, dawki i metody podania).
–W przypadku bólu przewlekłego  karta taka zawsze powinna zawierać rozpoznanie przyczyny bólu, rozpoznanie dotyczące chorób towarzyszących,  zastosowanego leczenia przeciwbólowego  (ze wskazaniem leku, dawki i metody podania) oraz oceny przynajmniej dwa razy dziennie.

Czy „Karty dokumentacji postępowania przeciwbólowego” należy przechowywać?

Tak, „Karta dokumentacji postępowania przeciwbólowego” powinna być przechowywana razem z pozostałą dokumentacją pacjenta. Kserokopie kart z wskazanego okresu będą również potrzebne podczas kontroli, która zostanie przeprowadzona przez organizatorów programu przed przyznaniem certyfikatu „Szpital bez bólu”.

Jakie dane dotyczące oceny bólu należy wpisywać w tabeli pomiaru natężenia bólu w karcie dokumentacji postępowania przeciwbólowego?

W tabeli pomiaru natężenia bólu należy wpisywać wartości nasilenia bólu przed i po podaniu leku (…./…). Przy skutecznym leczeniu bólu oceny te nie powinny znacząco się różnić.

Czy certyfikat „Szpital bez bólu” jest przyznany bezterminowo?

Certyfikat „Szpital bez bólu” będzie przyznawany na 3 lata. Po tym czasie proces certyfikacji zostanie powtórzony.

Jak wykazać dokładnie działania niepożądane leku? Co jeśli ich nie będzie?

Działanie niepożądane leku należy wykazać przez wypełnienie żółtej karty. Jeśli brak jest działania niepożądanego to karty nie należy wypełniać.

W jaki sposób należy zgłaszać wystąpienie działania niepożądanego leku?

Raportowanie to powinno odbywać się przy pomocy specjalnie opracowanych i przyjętych formularzy działań niepożądanych tzw. żółta karta. Wzór tego formularza można pobrać ze strony: Karta zgłoszenia działania niepożądanego

Gdzie należy zgłaszać niepożądane działanie zastosowanego leku?

Informacje związane z wystąpieniem działań niepożądanych leków należy niezwłocznie zgłosić do Regionalnego Ośrodka Monitorowania Działań Niepożądanych Leków. Listę Ośrodków można pobrać ze strony: Lista ośrodków zbierających dane o powikłaniach polekowych