Zasady przyznawania certyfikatu

Do programu certyfikacji można zgłosić cały szpital lub pojedynczy oddział szpitala.

Szpital/oddział, który chce otrzymać certyfikat, musi spełnić następujące kryteria:

 1. Przeszkolenie personelu na temat leczenia bólu:
  1. Oddziały zabiegowe zobligowane są do przeszkolenia się z zakresu uśmierzania ostrego bólu pooperacyjnego .
   Oddziały niezabiegowe  zobligowane są do przeszkolenia się z zakresu oceny i leczenia bólu przewlekłego.
   Można przeszkolić się oczywiście z obu tematów.
  2. Konieczne jest uczestnictwo w szkoleniu CAŁEGO personelu medycznego (lekarzy i pielęgniarek)  zatrudnionych na etacie, kontrakcie lub umowie-zlecenie.
  3. Raz w roku Szpital/Oddział ma obowiązek przeszkolić nowoprzyjęte do pracy osoby.
 2. Prowadzenie monitoringu natężenia bólu oraz leczenia bólu u wszystkich pacjentów na oddziale :
  Ocena nasilenia bólu powinna być przeprowadzana u pacjentów operowanych standardowo 4 razy na dobę, a u pacjentów na oddziałach zachowawczych minimum 2 razy na dobę. Konieczne jest prowadzenie dokumentacji dotyczącej oceny uśmierzania i leczenia bólu na oddziale.
 3. Informowanie pacjentów o możliwości i metodach uśmierzania i leczenia bólu
  Poza informacją ustną pacjent powinien otrzymać pisemną broszurę informacyjną na temat uśmierzania i leczenia bólu.
 4. Monitorowanie ewentualnych działań niepożądanych zastosowanego leczenia na załączonym formularzu działań niepożądanych.

Aby zgłosić szpital/oddział do udziału w programie należy wypełnić online Formularz zgłoszeniowy.

Można również pobrać Formularz Zgłoszeniowy do wydruku i skan podpisanego dokumentu przesłać zgodnie z poniższą specyfikacją:

 1. Zgłoszenie do szkolenia z Bólu Ostrego do PTBB na adres e-mail pytania@szpitalbezbolu.pl
 2. Zgłoszenie do szkolenia z Bólu Przewlekłego lub z Bólu Ostrego i Przewlekłego do Next Medica na adres leczbol@nextmedica.pl
 • Od momentu przyjęcia zgłoszenia do programu szpital/oddział ma 3 miesiące na wprowadzenie procedur pozwalających na spełnienie kryteriów koniecznych do uzyskania certyfikatu.
 • Po upływie trzech miesięcy przeznaczonych na implementacje procedur (karty dokumentacyjne muszą funkcjonować przynajmniej 3 miesiące) szpital/oddział powinien wystąpić do PTBB z pisemnym wnioskiem o nadanie certyfikatu „Szpital bez bólu”
 • Certyfikat będzie przyznawany przez komisję składająca się z członków Grupy Ekspertów lub osób przez nich wyznaczonych po przeprowadzeniu kontroli spełnienia wyznaczonych kryteriów. Do kontroli należy przygotować kopie kart dokumentacji postępowania przeciwbólowego wszystkich pacjentów od momentu przystąpienia Szpitala do programu.
 • Certyfikat „Szpital bez bólu” będzie przyznawany na 3 lata. Po tym czasie uaktualnione szkolenie personelu należy powtórzyć i zgłosić akces do odnowienia certyfikatu . Kontrola dokumentacji zostanie powtórzona.